Naudojimosi taisyklės

Soulzhome.com taisyklės apibrėžiančios pirkimo sutarties sudarymą bei šalių įsipareigojimus

1. Pagrindinės nuostatos

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.soulzhome.com
elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir MB „Intasy“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir
atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje,
Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.
 

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma yra sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas elektroninėje
parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su
šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais
atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.
           

3. Pardavėjo teisės

3.1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės
parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems
sandoriams. 
3.2. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 

4. Pardavėjo pareigos

4.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės
teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar
kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės
parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
4.2.  Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja
pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui, atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo
dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
4.3. Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto perdavimo, jeigu įstatymai ar
sutartis nenumato kitokio termino.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
 

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos
Respublikos teisės aktais.
5.2. Pirkėjo (vartotojo) įsigytos prekės keičiamos ir grąžinamos vartotojo rašytiniu prašymu, prie prašymo pridedamas
pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinantis dokumentas. Kokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos per 14
kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos ir per kitas 5 dienas pristatoma nurodytu Pardavėjo adresu.
Kokybiškas prekes įsigijęs Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju,
jei prekė yra originaliame įpakavime, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda. Nekokybiškų prekių
grąžinimui taikomas Civilinio kodekso nustatytas terminas, per šį laikotarpį pirkėjas gali pareikšti reikalavimus dėl
prekės trūkumų. Jei Pirkėjas nori grąžinti kokybišką(-as) ar prekę (-es) su trūkumais, parašykite laišką su informacija
apie tai adresu admin@soulzhome.com ir bus nurodyti tolimesni veiksmai.
5.2. Pirkėjo (vartotojo) įsigytos prekės keičiamos ir grąžinamos raštišku vartotojo prašymu, prie prašymo pridedamas
dokumentas, patvirtinantis pirkimą-pardavimą iš Pardavėjo. Kokybiškos prekės, kuriomis keičiamasi, grąžinamos, jei
informacija Pardavėjui pateikiama per 14 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos ir per kitas 5 dienas
pristatoma nurodytu Pardavėjo adresu. Kokybiškas prekes įsigijęs Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-
pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekės yra originalioje pakuotėje, nebuvo pažeistos ir iš esmės
nepasikeitė jos išvaizda. Prekių su trūkumais grąžinimui taikomas Civilinio kodekso nustatytas terminas, per kurį
Pirkėjas gali pateikti pretenzijas dėl prekių trūkumų.
5.3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 

6. Pirkėjo pareigos

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant
sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka Soulzhome.com nurodytuose bankuose.
6.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
6.3. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės
parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį). Pirkėjo pasirinktos prekės
rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš
Pirkėjo banko atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.
6.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 

7. Bendra Atsakomybė

7.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius,
kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
7.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.3. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo
veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis
(atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią
pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme).
Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad
duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti
galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo
duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti
Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti
naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų
pasekmes.
7.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos
tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
7.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais
parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
7.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.
  

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės
tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų
savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės
priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma pateikta Pirkėjui raštu. 
8.2. Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra
sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka.